హింజ్ పేటెంట్, 1985, ఇన్వెంటర్: జియోఫ్ ఫెంటన్, (PDF)