ఒరిజినల్ పేటెంట్, 1976, ఇన్వెంటర్: అలాన్ బాటమ్లీ, (PDF)