మోడల్స్ 2000E, 2500E, 3200E (PDF) కోసం వినియోగదారు మాన్యువల్